Здравейте! Можете да Влезете или да се Регистрирате.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА E-KNIGI.NET


ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Сдружение „е-Книги” (наричан по-долу е-Книги) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн е-Книги и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от Сдружение „е-Книги” (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на е-Книги (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


Сдружение „е-Книги” е независима организация с нестопанска цел в частна полза, регистрирана в СГС на Република България, със седалище и адрес на управление:  


БЪЛГАРИЯ
гр. София 1618, област София;
община Столична, район Овча купел, ж.к. Овча Купел, ул. "Летовищна" 3, ет.3

ЕИК: 176578755

1. Условия за използване на Сайта на е-Книги
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че е-Книги не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. е-Книги само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

2. Задължения на потребителя при регистриране
Предвид ползването на Сайта на е-Книги, Потребителят се съгласява:
a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);
б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, е-Книги има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, е-Книги уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на е-Книги
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на е-Книги при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.
Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от е-Книги по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на е-Книги
Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от е-Книги за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във всички сайтове на Сдружение „е-Книги”.
е-Книги изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
е-Книги си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

4. Достъп, потребителско име и парола, сигурност
Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на е-Книги, след като извърши процеса на регистрация.
Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола.
Потребителят се съгласява да уведоми незабавно е-Книги за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.
В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, е-Книги автоматично ще изпрати e-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.
е-Книги не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

5. Поведение на потребителите
Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.
Потребителят, ползващ Сайта е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. е-Книги не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Сайта Съдържание.
Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства е-Книги няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на е-Книги, за да:
а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.
в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;
г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на е-Книги, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;
е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна;
з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;
и) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
й) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;
к) да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;
л) да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;
м) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;
н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

е-Книги си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5 изисквания.
е-Книги си запазва правото да редактира и премахва информация предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 5 изисквания.

6. Авторски права и ограничения свързани с тях
е-Книги дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на е-Книги или на трети лица свързани пряко или коствено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел, освен със съгласието на техните автори или държатели на авторски права.. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена, освен със съгласието на техните автори или държатели на авторски права.
Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
е-Книги си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между е-Книгии лицето публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права е-Книги не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партьори. Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.
С публикуване на информация в Сайта потребителят декларира, че е носител на авторските и права и предоставя безвъзмездно правото на е-Книги да я разпространява на страниците на сайта, както и в други материали свързани със Сдружение „е-Книги”.
Всички предлагани от е-Книги стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на е-Книги и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

7. Препратки от и към е-Книги
Собствениците на сайтове и страници извън е-Книги имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на е-Книги при следните условия:
а) препратката може да сочи към дадената страница но не и да копира съдържанието и, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;
б) не трябва да отваря страницата от е-Книги в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на е-Книги;
в) не трябва да посочва явно или неявно, че е-Книги препоръчва него и/или продуктите му;
г) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на е-Книги;
Със създаването на препратка към е-Книги собственика на сайта декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не ползва услугите на e-knigi.net;
Собствениците на сайтове и страници извън е-Книги нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание.

Предоставените препратки на Сайта на е-Книги към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от е-Книги и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.
е-Книги не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин е-Книги по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло оговорност на потребителя.

8. Представяни книги и заглавия на Сайта
В страницата на всяко произведение, представено в Сайта са посочени цената и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на онлайн достъп до произведението. е-Книги не носи отговорност за неточности в описанието на произведението и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Също така, на всяка страница на представено произведение има възможност Потребители на Сайта да дават мнения и оценки касаещи даденото произведение е-Книги не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им.
е-Книги си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за заглавия на Английски език, когато:
а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно произведението;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
в) Самото произведение е носител на информация на Английски език;
Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС.
е-Книги има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като е-Книги не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до произвдения, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

9. Закупуване на онлайн достъп до произведение, представено в е-Книги
След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да закупва временен или безсрочен достъп  за четене онлайн на произведения, представяни от е-Книги.
По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него заглавия.
При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със е-Книги, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена:
а) за потребители пазаруващи за пръв път - при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта;
б) за потребители пазаруващи повече от веднъж - при направата на поръчка;
е-Книги има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, е-Книги има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана.

10. Доставка на достъп за онлайн четене
Доставката на достъп за онлайн четене на поръчаните заглавия се извършва на самия Сайт, веднага след получаване на потвърждение за извършено плащане от страна на Потребителя по дадена поръчка. Онлайн четенето представлява процес при който Потребителя има пълен достъп до цялото съдържание на произведението по начин, удобен за четене на екран, който изключва възможността от копиране или сваляне на това съдържание по електронен път на записващо устройство на Потребителя.

11. Достъп до сваляне на произведенията във вид на електронни файлове и/или разрешаване на разпечатка на текстове
            Достъп до сваляне на произведенията във вид на електронни файлове и/или разрешаване на разпечатка на текстове е безплатна опция, която се дава за всяко отделно произведение със съгласието на авторите, издателите или други физически или юридически лица, собственици или държатели на авторските права на произведението. Този достъп не променя обявената в сайта цена за достъп за онлайн четене, нито се таксува отделно към поръчката на Потребителя

12. Плащане на закупени стоки и услуги
При плащане в брой на поръчаните произведения Потребителят се задължава да депозира пълната стойност на поръчката на представител на е-Книги, преди да получи достъп за онлайн четене.
При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на е-Книги преди да получи достъп за онлайн четене.
При плащане с банкови карти или чрез системата на Easypay, Потребителят следва инструкциите на сайта за да завърши и заплати по съответния начин своята поръчка и след потвърждения за направено плащане получава достъп за онлайн четене.

13. Други
е-Книги има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

е-Книги си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че е-Книги е свързан с тази мрежа, е-Книги не гарантира, че потокът информация към и от е-Книги няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

е-Книги управлява този Сайт от офисът си в София, България. е-Книги не декларира, че произведенията  в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. е-Книги не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: http://www.e-knigi.net

При използване услугите на е-Книги потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Е-КНИГИ С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА Е-КНИГИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на е-Книги са следните:

БЪЛГАРИЯ
гр. София 1618, област София;
община Столична, район Овча купел, ж.к. Овча Купел, ул. "Летовищна" 3, ет.3